สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ ปีการศึกษา 2555  (ข้อมูล 10  มิถุนายน 2555)

          ช้ัน                                    ชาย          หญิง          รวม
อนุบาลปีที่ 1                                 11             7             18
อนุบาลปีที่ 2                                 15            10            25
ประถมศึกษาปีที่  1                         8             12            20
ประถมศึกษาปีที่  2                        15              8            23
ประถมศึกษาปีที่  3                          4              8            12
ประถมศึกษาปีที่  4                          4             10           14    
ประถมศึกษาปีที่  5                          7               7           14
ประถมศึกษาปีที่  6                         14            13           27

รวม                                                 78           75          153

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ ปีการศึกษา 2556  (ข้อมูล 16 พฤษภาคม 2556)

          ช้ัน                                    ชาย          หญิง          รวม
อนุบาลปีที่ 1                                 11             11            22
อนุบาลปีที่ 2                                 10              7            17
ประถมศึกษาปีที่  1                        17              8            25
ประถมศึกษาปีที่  2                          7             10           17
ประถมศึกษาปีที่  3                        15               7           22
ประถมศึกษาปีที่  4                          4               8           12  
ประถมศึกษาปีที่  5                          2               9           11
ประถมศึกษาปีที่  6                          7                7           14

รวม                                                 73            67          140

สถิตินักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน  2557

ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
11
12
23
อนุบาล 2
14
9
23
รวม
25
21
46
ประถมศึกษาปีที่ 1
11
6
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
16
9
25
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
10
19
ประถมศึกษาปีที่ 4
15
7
22
ประถมศึกษาปีที่ 5
2
8
10
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
10
12
รวม
55
50
105
รวมทั้งสิ้น
80
71
151

สถิตินักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
ข้อมูล ณ  10 มิถุนายน  2558
ชั้น
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
8
1220
อนุบาล 2
12
1022
รวม
20
2242
ประถมศึกษาปีที่ 1
14
923
ประถมศึกษาปีที่ 2
12
618
ประถมศึกษาปีที่ 3
16
824
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
1017
ประถมศึกษาปีที่ 5
14
721
ประถมศึกษาปีที่ 6
2
810
รวม
45
48113
รวมทั้งสิ้น
85
70
155

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น