สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา ฝึกประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ตัวอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำสอน "
เข้าระบบ ทดลอง e-office สพฐ

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ ปีการศึกษา 2555  (ข้อมูล 10  มิถุนายน 2555)

          ช้ัน                                    ชาย          หญิง          รวม
อนุบาลปีที่ 1                                 11             7             18
อนุบาลปีที่ 2                                 15            10            25
ประถมศึกษาปีที่  1                         8             12            20
ประถมศึกษาปีที่  2                        15              8            23
ประถมศึกษาปีที่  3                          4              8            12
ประถมศึกษาปีที่  4                          4             10           14    
ประถมศึกษาปีที่  5                          7               7           14
ประถมศึกษาปีที่  6                         14            13           27

รวม                                                 78           75          153

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ ปีการศึกษา 2556  (ข้อมูล 16 พฤษภาคม 2556)

          ช้ัน                                    ชาย          หญิง          รวม
อนุบาลปีที่ 1                                 11             11            22
อนุบาลปีที่ 2                                 10              7            17
ประถมศึกษาปีที่  1                        17              8            25
ประถมศึกษาปีที่  2                          7             10           17
ประถมศึกษาปีที่  3                        15               7           22
ประถมศึกษาปีที่  4                          4               8           12  
ประถมศึกษาปีที่  5                          2               9           11
ประถมศึกษาปีที่  6                          7                7           14

รวม                                                 73            67          140

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น