สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สู่สวรรคาลัย

สู่สวรรคาลัย

สพป.ศก.๔

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

เครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านโคกระเวียงและโรงเรียนบ้านขุนหาญ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560  ณ วันป่าประชาสามัคคี ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจากนายวิทวัส  รัตโน ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ตลอดจนผู้นำชุมชนในเขตบริการร่วมในพิธีเปิด

รับบุคลากรใหม่

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับบุคลากรใหม่ นางสาวชลธิชา บุญพรม พนักงานราชการครูพี่เลี้ยงคนใหม่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา


วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชนเขตบริการของโรงเรียนเพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพือสุขอนามัยที่ดีของทุก ๆ คน โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สมาชิกใหม่ พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง

โรงเรียนบ้านดู่ ขอต้อนรับสมาชิกใหม่คุณครูชลธิชา  บุญพรม พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านดู่ เมื่อวันที่ 29 ่พฤษภาคม  2560


เลื่อกตั้งประธานนักเรียน

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้รู้วิถีชีวิตในระบอบประชาธิไตย


ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมประกอบพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านดู่
ทำบุญประจำเดือน พฤษภาคม 2560

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ต้อนรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560