สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" คิดดี พูดดี ทำดี = ดี "

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ค่ายคุณธรรม

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายคุณธรรมร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558  ณ วัดบ้านโคกระเวียงประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ

โรงเรียบ้านดู่ได้จัดประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาพร้อมหารือแนวทางการพัฒนาและระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยมีนายชัย  ปานทอง ประธานคณะกรรมการฯเป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่2 เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่โรงเรียนบ้านสดำ  ต.โพธิ์กระสังข์ ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 พิธีเปิดมีนายพิจิตร   ทานะ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธาน มีคณะผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ร่วมเป็นเกียรติวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

มุทิตาจิตเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ

พุทธศาสนิกชนร่วมแสดงมุทิตาจิตเจ้าคณะอำเภอขุนหาญรูปใหม่ พระครูวีระปัญญาภรณ์ วัดบ้านด่าน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ค่ายป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านขุนหาญและโรงเรียนบ้านโคกระเวียยงจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการแก้ไขและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558  เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558  ณ ศาลาวัดโคกระเวียง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ  โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติ์จากนายสิทธิรักษ์ อาจภักดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธาน คณะผู้นำหมู่บ้านฝ่ายปกครองนำโดยกำนันเตาะ ไชยสุวรรณพร้อคณะ  ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์นำโดยนายบุญแสน สุทธิประภาประธานกลุ่มฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียยบน้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ