สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" คิดดี พูดดี ทำดี = ดี "

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2557


โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ที่จบการศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  โดยมีนายชัย ปานทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2557


โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558  โดยมีนายชัย  ปานทอง ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดงาน 


ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 76 ปี

โรงเรียนบ้านดู่ร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครบรอบวันก่อต้องโรงเรียนบครบรอบ 76 ปี (วันก่อตั้ง 1 กุมภาพันธ์ 2482)  โดยมีกำนันต.ขุนหาญ ผู้นำชุมชนมาร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558


วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

รับเกียรติบัตรนักเรียนทำคะแนนสอบ O-NET เต็มร้อย

เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จิตรโสม นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  และนางสาวกิจกานต์ สมรัตน์ ครูประจำชั้นผู้สอน เข้ารับเกียรติบัตร นักเรียนผู้ทำคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้เต็ม 100 คะแนน  โดยมีนายธีรวุฒิ  พุทธการี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์


รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

นางละเอียด  เอาทวีรัชต์  ครูโรงเรียนบ้านดู่ ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน  รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ประจำปี 2557 ของสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โดยนายธีรวุฒิ  พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4