สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปัจฉิมนิเทศ

22 มีนาคม 2559  โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการให้ขวัญกำลังใจกันนักเรียนไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเปิดโลกการศึกษา

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาประจำปีการศีกษา 2558  ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมาเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาและแสดงผลงานของนักเรียน โดยมีนายชัย ปานทอง เป็นประธานเปิด


ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ปีที่ 77

โรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนครบรอบปีที่ 77  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์ เจ้าคณะตำบลขุนหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีชุมชน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558

18 มีนาคม 2559 โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2558 เพื่อรายงานการจัดกิจกรรมและหารือการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป โดยมีนายชัย ปานทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานในที่ประชุมวันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

มอบทุนการศึกษา

พระอธิการชาญฤทธิ์  เขมธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนใหญ่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่ที่สอบธรรมศึกษาประจำปี 2558 ผ่านทุกระดับ  เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559