สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เข้าค่าย เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

เครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านดู่ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประเมินสถานศึกษาสีขาว

13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนบ้านดู่ ร่วมกิจกรรมประเมินผลงานและแสดงผลงาน การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สพป.ศก.4  ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ประเมินครูเตรียมความพร้อมแลพัฒนาอย่างเข้ม

25 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านดู่โดยคณะกรรมการ ได้ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นางสาวอรทัย ใสแสง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นครั้งที่ 8 ก่อนผู้มีอำนาจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู ตามระเบียบของทางราชการ การประเมินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อำเภอขุนหาญตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดู่

เมื่อ   วันที่  2 กุมภาพันธ์  2561  นายเทพพิทักษ์  เหมือนสวรรค์ ปลัดอำเภอขุนหาญ ฝ่ายความมั่นคง /เลขาธิการศูนย์ป้องกันและปรามปรามยาเสพติด อำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.ขุนหาญ ที่ 6 ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านดู่ พร้อมทั้งได้สุ่มตรวจปัสสาวะเด็กนักเรียน กลุ่มเสี่ยงจำนวน 29 ราย ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

มอบทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอขุนหาญ

โรงเรียนบ้านดู่ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอขุนหาญ ประจำปี 2561 มอบให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีจิตอาสา ซึ่งปีนี้คณะกรรมการได้คัดเลือก เด็กหญิงสุกัญญา  มังคละ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ได้รับทุน  มีนายอภิศักดิ์  ไสว ผู้อำนวยการเป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561


วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

ร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2561

คณะครูโรงเรียนบ้านดู่ร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561

โรงเรียนบ้านดู่ ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายสิทธิรักษ์ อาจภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญเป็นประธานเปิด  นายชัย  ปานทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดู่ เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนได้ให้การสนับสนุนของขวัญวันเด็กอย่างดียิ่ง  โรงเรียนขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสน่ี้