สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันวิสาขบูชา

คณะครูโรงเรียนบ้านดู่ นำนักเรียน ทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียนที่วัดบ้านดู่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี 2559
เปิดภาคเรียนที่1/2559

โรงเรียนบ้านดู่ เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ร่วมกิจกรรมฉลองสมณศักดิ์พระครูวัดบ้านดู่

โรงเรียนบ้านดู่ ชุมชนบ้านดู่ หมู่ 2 บ้านดู่ตะวันออก หมู่ 8 บ้านโนนลัด หมู่ 6 และชุมชนในเขตตำบลขุนหาญ ตำบลโพธิ์กระสังข์และตำบลใกล้เคียงร่วมงานฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร-พัดยศ เจ้าคณะตำบล(จต.ชท)ขุนหาร และพระอุปัชฌาย์  พระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์(คำทูล ฐานธมฺโม) วัดบ้านดู่ ตำบลขุนหาร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2559
บรรยากาศการเตรียมงานและวันงานกิจกรรมพัฒนาระหว่างปิดภาคเรียน

โรงเรียนบ้านดู่ จัดสร้างห้องสุขาใหม่เพื่อรองรับการรื้อถอนอาคารเก่าซึ่งชำรุดและมีการวางผังโรงเรียนใหม่ให้เหมาะสมตลอดจนรองรับให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน การก่อสร้างครั้งนี้ำตำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน โดยช่วงที่ผ่านมาดำเนินการแล้วประมาณร้อยละ 20 งบประมาณจากการบริจาคในกิจกรรมผ้าป่าของโรงเรียน เมื่อ เดือน มกราคม 2559

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปัจฉิมนิเทศ

22 มีนาคม 2559  โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการให้ขวัญกำลังใจกันนักเรียนไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น