สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" คิดดี พูดดี ทำดี = ดี "

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมวันมาฆบูชา

โรงเรียนบ้านดู่ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558  มีกิจกรรมทำบุญ ไหว้พระ รับศิล และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

คณะกรรมการจาก สพป.ศก.4 เข้าประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 คุณครูดวงเดือน ไชยสุวรรณ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สอบ NT ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านดู่ ทดสอบ NT ระดับชั้น ป.3 พร้อมกับโรงเรียนอื่น ๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก ศน.สมเกียรติ์  ไกรยา  ศน.จากสพป.ศก.4 ที่รับผิดชอบวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ประฃุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ นายอภิศักดิ์  ไสว  พร้อมด้วยครูปฐมวัย เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เมือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนบ้านดู่ นำลูกเสือสามัญ ระดับ ป.4-6 เข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2557  ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์  2558  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดยจัดในนามกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลขุนหาญ ประกอบโดยโรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านขุนหาญ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง