สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

นักเรียน  ครูผู้ฝึกสอนและผู้อำนวยการ จากโรงเรียนบ้านดู่รับเกียรติรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67   ระดับภาคอีสาน   ที่จังหวัดขอนแก่น   จำนวน  4  รายการ        จากนายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดำรงราชนุสรณ์
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

รวมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วงอังกะลุงโรงเรียนบ้านดู่ฝึกสอนโดยคุณครูพวงแก้ว พากเพียรและคณะครูโรงเรียนบ้านดู่ได้ร่วมบรรเลงต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการนายวีระกุล อรัณยะนาค เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านสดำ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ


ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561

23 มีนาคม 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านดู่ นำนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 3 จุดใหญ่ที่สำคัญ คือ จุดที่ 1 แซรอาทิตยาศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริ ต้นทางที่แท้แห่งความพอเพียง ที่ ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์  จุดที่ 2 วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์  จุดที่ 3 วัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนบ้านดู่ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบหลักการศึกษา มอบนักเรียนคืนสู่อ้อมอกผู้ปกครองคืน โดยนายอภิศักดิ์  ไสว ผู้อำนวยการและคณะครู  นักเรียนและผู้ปกครองมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน กิจกรรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

เปิดโลกวิชาการโรงเรียนบ้านดู่

21 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านดู่ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการเพื่อแสดงผลงานการจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจากนายสิทธิรักษ์ อาจภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ตลอดจนผู้ปกครองอย่างดียิ่ง