สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" ทำดี ดี ทำชั่ว ชั่ว "

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่

รู้จัก รมต.ศึกษาใหม่
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายสมเกียรติ  ไกรยา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้ออกนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2557  ได้ออกมานิเทศที่โรงเรียนบ้านดู่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประชุมผู้บริหาร

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายอภิศักดิ์  ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ เข้าประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ประกอบไปด้วยผู้บริหารในอำเภอขุนหาญ และอำเภอศรีรัตนะ  ที่โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) โดยมีนายธีรวุฒิ  พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้

สนามบริเวณโรงเรียนบ้านดู่ ปีนี้ได้ดูแลพี่น้องพี่น้องที่ประกอบอาชี่พทำนาอีกครั้งสอบธรรมสนามหลวง

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่เข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวงประจำปี 2557  ณ สนามสอบโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  ก่อนสอบได้มีการมอบวุฒิบัตรผู้ทีสอบผ่านในปี 2556 ด้วย

เตรียมสอบธรรมสนามหลวง

พระอธิการชาญฤทธิ์  เขมธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโนนแสงทอง ได้มาฝึกอบรมนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบธรรมศึกษาประจำปี 2557   ที่โรงเรียนบ้านดู่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557