สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านดู่ได้ร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ เมื่องทองธานี


มอบเกียรติบัตรชนะเลิศกิจกรรมวันแม่59

นายอภิศักดิ์ ไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ มอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมวันแม่ประจำปี 2559 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วันแม่แห่งชาติประจำปี 2559

11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 ขึ้น ณ  ศาลาวัดบ้านดู่ ได้รับเกียรติจากนายสิทธิรักษ์  อาจภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญเป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร  ลงนามถวายพระพร  พิธีถวายพระพร  พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และกิจกรรมลูกกราบแม่
แม่ดีเด่นประจำปีน่ี้
1. หมู่ 2 บ้านดู่  คุณแม่จำปา  โสดา
2. หมู่ 6 บ้านโนนลัด คุณแม่พรพิมล พรมวงศานนท์
3. หมู่ 7 บ้านโนนใหญ่  คุณแม่ไหว  ทองสนิท
4. หมู่ 8 บ้านดู่ตะวันออก  คุณแม่ทองแดง  ทองละมุล


วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ศิษย์เก่ามอบเงินสมทบสร้างห้องน้ำ

คุณสุรศักดิ์  ธรรมแก้ว ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดู่ จบการศึกษาจากโรงเรียนเมื่อ ปี พ.ศ.2536 ได้มามอบเงินสมทบสร้างห้องน้ำให้โรงเรียนจำนวน 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกให้ลดและหายไปจากเขตบริการของเรา