สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สู่สวรรคาลัย

สู่สวรรคาลัย

สพป.ศก.๔

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับกลุ่มโรงเรียนเมื่อวันที่ 3-6 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ และโรงเรียนบ้านสดำ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดั้บกลุ่มฯไปแข่งขันในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26 - 30 กันยายน 2559 และมีพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันในวันที่ 30 กันยายน 2559วันเกษียณที่ภาคภูมิ

29 กันยายน 2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จัดกิจกรรมวันเกษียณให้กับบุคลากรในสังกัดที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2559 ที่โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์อย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม  โรงเรียนบ้านดู่มีครูเกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ คุณครูละเอียด เอาทวีรัชต์ และคุณครูวิไล ประจันตะเสน


วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

งานมุทิตาจิตคุณครูเกษียณ

22 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านดู่ นำโดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนบ้านดู่ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตให้กับครูที่เกษียณอายุราชการ 2 ท่าน คือ คุณครูละเอียด  เอาทวีรัชต์ และคุณครูวิไล  ประจันตะเสน  ภาคเช้ามีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตหารเพล ถวายจตุปัจจัย พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกแขนเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครู ตอนเย็นจัดกิจกรรมที่โรงแรมอมรเทพ  อำเภอขุนหาญ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกๆ ฝ่าย  โรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

รับตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2559 คณะครูโรงเรียนบ้านดู่ได้ร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ และรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ เมื่องทองธานี