สังกัดและที่ตั้ง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านดู่ สพป.ศก.4
คำขวัญโรงเรียนบ้านดู่ "คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา มีประชาธิปไตย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"
" สะอาด สว่าง สงบ "

สพป.ศก.๔

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมวันพ่อประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านดู่ จัดกิจกรรมวันพ่อประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นให้กับพ่อดีเด่นของหมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียนบ้านดู่ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 4 คน คือ บ้านดู่ หมู่ 2  นายชัย  ปานทอง  บ้านโนนลัด หมู่ 6 นายจันทรา  จันหงษา บ้านโนนใหญ่ หมู่ 7 นายพลอย ทองละมุล  และบ้านดู่ตะวันออก หมู่ 8 นายสมถวิล  ธรรมแก้ว

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันวชิราวุธ ปี 2560

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมวันวชิราวุธประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตักบาตรประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เพื่อฝึกฝนนักเรียนและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านดู่
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

นิเทศความพร้อมจัดการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

10 พฤศจิกายน 2560 นายชาติชาย สายป้อง ศึกษานิเทศจาก สพป.ศก.4 ได้ออกนิเทศที่โรงเรียนบ้านดู่เพื่อให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูในการจัดการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาและบูรณาการการจัดการศึกษาในโอกาสต่อไป

สอบธรรมศึกษาประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านดู่นำนักเรียนร่วมสอบธรรมศึกษาประจำปี 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะครูร่วมเป็นกรรมการกำกับห้องสอบด้วย


วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สืบสานประเพณีลอยกระทง

3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านดู่นำคณะครูบุคลากร นักเรียนจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2560 เป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีที่ดีงานให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันกีฬานักเรียนและผู้ปกครองประจำปี 2560

โรงเรียนบ้านดู่จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียน-ผู้ปกครองประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 และมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ได้รับเกียรติจากนายเตาะ ไชยสุวรรณเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี